HÌNH ẢNH

Một số hình ảnh về hoạt động căn tin

Ban Quản Lý Căn tin

Các đoàn sinh viên Quốc tế

 

Một số món ăn tại các quầy