Bánh Việt

Quầy Bánh Việt tạm nghỉ.

Mong Quí Thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm.

Để đặt món, vui lòng gọi 028-37244270 – ext: 3250 hoặc 3251  hoặc gửi email  đến địa chỉ: iucanteen@hcmiu.edu.vn